Fundraising Campaign

Shek Sham

 • Raised: $0
 • Goal: $600
1 Donors
Ting Kwong Sham

 • Raised: $600
 • Goal: $600
1 Donors
Ting Kwong Sham

 • Raised: $0
 • Goal: $600
1 Donors
Ting Kwong Sham

 • Raised: $600
 • Goal: $600
1 Donors
Ting Kwong Sham

 • Raised: $0
 • Goal: $600
1 Donors
Ting Kwong Sham

 • Raised: $600
 • Goal: $600
2 Donors
Ting Kwong Sham

 • Raised: $581
 • Goal: $0
1 Donors
Dorothy Yan

 • Raised: $2500
 • Goal: $1500
3 Donors
Dorothy Yan

 • Raised: $2600
 • Goal: $2100
2 Donors
Lululemon HK

 • Raised: $6000
 • Goal: $4800
1 Donors
Lululemon HK

 • Raised: $6000
 • Goal: $4800
1 Donors
Be Water

 • Raised: $6000
 • Goal: $4800
1 Donors